Avís legal

El lloc web i el domini xxxx corresponen a xxxx (en endavant xxxx), amb CIF xxxx, domiciliada xxxx –tel. xxxx, a/e xxxx@ xxxx.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de xxxx xxxx

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics,  pertanyen a xxxx, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús específicament en el seu lloc web. xxxx presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. xxxx n’autoritza la utilització exclusivament per difondre els seus productes o serveis. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a xxxx, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de xxxx ni dels clients de xxxx sense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a xxxx.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que xxxx actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això xxxx manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a xxxx fins a la confirmació expressa d’una comanda.

xxxx no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.